KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV - AKO NA TO

Proces zateplenia a obnovy domu je síce náročný, ale ako ukazujú mnohé príklady v okolí každého z nás, zvládnuteľný. Aby ale výsledok zodpovedal vašim predstavám a celý proces mal hladký priebeh, odporúčame vám dodržať nasledujúci postup a taktiež tieto kroky.

Firma ENspol je pripravená pomôcť vám s realizáciou ktoréhokoľvek z týchto krokov. Viac ako 100 zateplených a komplexne obnovených domov je pre vás zárukou bohatých skúseností, ktoré radi zúročíme aj pri realizácii zateplenia a obnovy vášho bytového domu.

Rozhodnutie realizovať obnovu a zateplenie

Najdôležitejším momentom je vôľa vlastníkov bytov pustiť sa do obnovy svojho majetku. Treba si uvedomiť, že spolu s vlastníctvom bytu máte vlastnícke podiely aj na spoločných častiach domu a ste spoluzodpovední za ich stav.

Proces obnovy budovy si vyžaduje potrebné odborné znalosti problematiky, ako aj skúsenosti z obdobných projektov. Základné informácie vám môžu poskytnúť správcovské organizácie, odborne spôsobilí projektanti alebo spoločnosti zaoberajúce sa uvedenými prácami.

Projekt na obnovu a zateplenie

Prvý krok – rozhodnutie pustiť sa do obnovy nášho domu už máme za sebou, a teraz nás čaká základný kameň úspešného procesu revitalizácie, a to projektová dokumentácia.

Na výber zodpovedného projektanta je nutné klásť veľký dôraz, lebo to, čo sa zanedbá v procese tvorby projektu, môže viesť k nedostatkom, ktoré sa budú prejavovať chybami a kazmi diela či predražením samotnej realizácie.

Projektová dokumentácia by mala byť spracovaná minimálne v nasledovnom rozsahu:

Samozrejme, projektant by mal osobne obhliadnuť dom, identifikovať prítomnosť systémových porúch, preveriť základné rozmery budovy, stav jednotlivých konštrukcií a spolu so zástupcami vlastníkov, so správcom, určiť technické riešenie optimálne pre konkrétny dom.

Skúsenosť z obdobných projektov revitalizácie bytových domov je podmienkou úspešného zvládnutia problematiky, keďže projektant zodpovedá za technické riešenia zateplenia a obnovy stavebných konštrukcií počas celej životnosti zateplenia budovy. Aj v tomto prípade platí, že najlacnejšie je len málokedy najlepšie či aspoň postačujúce.

Inžiniering

Projekt máte úspešne spracovaný, to však neznamená, že môžete začať realizovať stavebné práce. Všetky stavebné úpravy podliehajú schvaľovaciemu či minimálne oznamovaciemu procesu v zmysle stavebného zákona. V tejto veci sa treba obrátiť na stavebný úrad vo vašej mestskej časti či v meste. Pracovníci stavebného úradu vám podajú presné informácie, čo treba vykonať na úspešnú realizáciu vašich stavebných plánov.

Sú dve základné možnosti, akým spôsobom môže prebiehať schvaľovanie vášho zámeru:

Ohlásenie stavby  - v prípade jednoduchých stavieb (zateplenie fasády, strechy atď.) je však vždy v právomoci stavebného úradu, aj v takomto prípade vzhľadom na konkrétne okolnosti a skutočnosti, určiť ohlásené stavebné úpravy na stavebné konanie.

Stavebné konanie - v prípade významnejších obnov budov (zateplenie fasády, odstránenie systémových porúch, nové konštrukcie schodísk – kopilitov atď.).

Financovanie obnovy a zateplenia

Limitujúcim faktorom obnovy bytového domu sú financie. Paralelne s predchádzajúcimi krokmi by ste mali riešiť aj pokrytie nákladov vyplývajúcich z projektu. Nie vždy sú k dispozícii vlastné zdroje v dostatočnej výške. Preto väčšina vlastníkov hľadá ďalšie možnosti financovania revitalizácie domu.

Pre realizáciu obnovy a zateplenia bytových domov existujú rôzne formy financovania. Je dôležité si uvedomiť, že získanie akéhokoľvek zvýhodneného financovania si vyžaduje osobitný postup pri podávaní žiadosti, keď je presne definovaný rozsah podkladov a podmienky poskytnutia zvýhodneného financovania. Taktiež výber optimálneho komerčného úveru si vyžaduje aktuálnu analýzu finančného trhu a ponúk od konkrétnych finančných inštitúcii. Sme pripravení pomôcť vám získať potrebné finančné prostriedky na plánovanú obnovu a zateplenie vášho bytového domu. Ako silná a stabilná spoločnosť sme získali množstvo výhod, ktoré prenášame na našich klientov. Neváhajte a kontaktujte našich manažérov pre obnovu budov.

Pri financovaní zateplenia (či obnovy) panelových bytových domov existujú 3 základné zdroje financovania s týmito možnosťami:

VLASTNÉ ZDROJE

Vlastné zdroje vlastníkov bytov a nebytových priestorov získané buď nasporením vo fonde prevádzky, údržby a opráv alebo jednorazovým navýšením platby do fondu opráv. V podmienkach slovenských bytových domov sú tieto zdroje zvyčajne nedostatočné, preto je nutné zabezpečiť financovanie aj z cudzích zdrojov, či už štátnych alebo komerčných.

ŠTÁTNE ZDROJE

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR - Dotácie na odstraňovanie systémových porúch.

Pri obnove (zatepľovaní) bytového domu so systémovou poruchou je možné využiť štátne zdroje financovania, napr. nenávratnú dotáciu na odstraňovanie systémových porúch. Podmienkou poskytnutia dotácie je:

ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA (ŠFRB)

Zateplenie bytového domu - Podpora sa poskytuje na zateplenie bytových domov, t. j. na stavebné úpravy, ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany – zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní bytového domu.

Odstránenie systémovej poruchy bytového domu - Podpora sa poskytuje na odstránenie systémových porúch bytových domov, ak je systémová porucha uvedená v Zozname systémových porúch bytového domu podľa  Prílohy č. 2 k zákonu č. 150/2013 Z. z. Podporu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť za nasledovných podmienok:

Výmena alebo modernizácia výťahu - Podpora sa poskytuje na modernizáciu bytového domu, s účelom vymeniť alebo modernizovať výťah s preukázaním zhody určeného výrobku.

Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome - Podpora sa poskytuje na modernizáciu bytového domu, s účelom vymeniť spoločné rozvody plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome.

Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome - Podpora sa poskytuje na modernizáciu bytového domu, formou stavebných úprav spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu tak, aby bol možný prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Iná modernizácia bytového domu - Podpora sa poskytuje na modernizáciu bytového domu, mimo už uvedených foriem modernizácie spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Podporu na modernizáciu bytového domu nemožno poskytnúť na zriadenie novej kotolne.

KOMERČNÉ ZDROJE

Tieto financie sa využívajú nielen na prefinancovanie celej realizácie revitalizácie bytových domov, ale aj na pokrytie chýbajúcich vlastných zdrojov vo fonde údržby a opráv pri financovaní obnovy prostredníctvom úveru zo ŠFRB. ŠFRB pskytuje podporu vo výške 75 % z celkovej obstarávacej ceny, 25 % ceny sú vlastné alebo komerčné zdroje.

Stavebné sporenie - Stavebné sporiteľne majú produkty na obnovu a rekonštrukciu bytových domov i samostatných bytových jednotiek. K výhodným podmienkam a okamžitému čerpaniu finančných prostriedkov sa klient môže dostať okamžite aj bez predchádzajúceho sporenia. Navyše je možné získať aj štátnu prémiu pre spoločenstvá vlastníkov bytov.

Bankové úvery - V pestrej ponuke úverových produktov bánk je možnosť rýchlejšie získať úver a v niektorých prípadoch aj výhodnejšiu formu ručenia.

Program SLOVSEFF a MUNSEFF - Ide o úverové linky Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Ministerstva hospodárstva SR. Ich cieľom je podpora rozvoja energetickej efektívnosti budov.

Program SlovSEFF, určený na modernizáciu bytového fondu, zvyšovanie energetickej efektívnosti v priemyselnom sektore a podporu obnoviteľných zdrojov, má v súčasnosti financie takmer vyčerpané, EBRD však hľadá ďalšie zdroje financovania, aby mohla táto kreditná linka pokračovať.

Program MunSEFF je zameraný na podporu energetickej efektívnosti municipalít a od roku 2013 taktiež bytového fondu. Spoločenstvá vlastníkov bytov a vlastníci prostredníctvom správcu môžu vďaka programu MunSEFF získať nenávratný grant vo výške 10 - 15 % zo sumy úveru poskytnutého zo zdrojov EBRD. Podmienkou získania grantu je podiel usporenej energie vo výške 30 % oproti pôvodnému stavu, ktorý je potrebné realizáciou projektu dosiahnuť. Výška grantu je závislá od počtu opatrení, ktoré plánuje bytový dom realizovať. Prostredníkom pre tok týchto peňazí sú komerčné banky (VÚB). Žiadateľom je poskytovaná bezplatná technická podpora vo forme zjednodušených energetických auditov, plánu racionálneho využitia energie a asistencie pri podávaní žiadostí o úver zo strany konzultanta projektu.

Schválenie obnovy a zateplenia vlastníkmi

Obnova a zateplenie bytového domu je investičný zámer, ktorý zasahuje do práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v takom rozsahu, že v zmysle súvisiacej legislatívy treba o ňom rozhodovať hlasovaním, a to na schôdzi vlastníkov. Zvolanie, vedenie a vyhodnotenie schôdze by mal zabezpečiť správca bytového domu, keďže ide o závažný počin a spochybňovanie jeho výsledkov v budúcnosti by ohrozilo celý proces obnovy.

Aké sú hlavné dokumenty súvisiace so schôdzou vlastníkov?

- Pozvánka

- Zápisnica zo schôdze, ktorá by mala obsahovať:

- Prezenčná listina podpísaná prítomnými vlastníkmi

Výber zhotoviteľa

Pred samotným výberom zhotoviteľa je nevyhnutné spracovať pravidlá výberového konania, respektíve súťažné podmienky, aby naše rozhodovanie o budúcom dodávateľovi bolo jasné a transparentné, čím predídeme pochybnostiam o správnosti výberu a rôznym podozreniam.

Súťažné podmienky by mali mať minimálne tento rozsah:

Pri výbere zhotoviteľa diela je dobré rozhodovať nielen podľa ponukovej ceny diela, ale vziať do úvahy aj referencie uchádzačov, kvalitu spracovania cenových ponúk, záručný a pozáručný servis, kvalitu materiálov obsiahnutých v cenovej ponuke.

S vybratým zhotoviteľom treba uzavrieť zmluvu o dielo, v ktorej budú jasne definované práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

Realizácia diela

Ak sa nám podarí dobre zvládnuť prípravu stavby uvedenú v predchádzajúcich bodoch, realizácia diela by mala postupovať kontinuálne, v požadovanej kvalite a v požadovanom čase.

Na kvalitu prác zhotoviteľa odborne dohliada stavebný dozor vymenovaný zástupcami vlastníkov či správcom. Povinnosťou stavebného dozoru je kontrolovať ako kvalitu, tak aj kvantitu vykonaných prác, zúčastňovať sa na pravidelných kontrolných dňoch stavby a podieľať sa na riešení technických detailov, ktoré pri rekonštrukčných prác veľakrát vznikajú takpovediac „za pochodu“.

Na čo si dať pozor pri realizácii zatepľovania?

Kolaudácia

Kolaudácia diela či preberacie konanie je vyvrcholením nášho úsilia a záverečným úkonom procesu obnovy – revitalizácie nášho domu.

Zhotoviteľ zatepľovania je povinný zakresliť všetky zmeny oproti projektovej dokumentácii vykonané počas realizácie do tzv. projektu skutočného vyhotovenia, doložiť certifikáty použitých materiálov a odstrániť všetky nedostatky a nedorobky diela, ktoré vznikli v procese realizácie.

Ku kolaudácii by mal byť spracovaný taktiež energetický certifikát budovy na základe výpočtu energetickej hospodárnosti budovy a zatriedenia budovy do energetickej triedy.

Kontakt

ENspol

Brezenská 6

97701 BREZNO

048 / 619 89 34

0910 957 626

enspolsk@gmail.com

Prečo si vybrať ENspol

TRADÍCIA

SKÚSENOSTI

KVALITA

KOMPLEXNOSŤ

ZODPOVEDNOSŤ

BEZPEČNOSŤ

ČESTNÉ VYSTUPOVANIE

Ako nás nájdete